© Jim Carson, Through Outlaw Canyon, 2010, oil, 51″ x 57″, Gift of James S. Thomas